Tømmerup Sogns Lokalhistoriske Forening

§ 1   Foreningens navn er Tømmerup Sogns Lokalhistoriske Forening. Foreningen er hjemmehørende i Tømmerup Sogn, Kalundborg Kommune.

§ 2   Foreningens formål er at virke for bevarelse af historiske minder med tilknytning til Tømmerup Sogn, Kalundborg Kommune gennem indsamling, registrering og arkivering af dokumenter, arkivalier, bøger, billeder, fotos, stemmeoptagelser mm.

§ 3   Som medlem kan optages enhver person, der har interesse i at medvirke til egnens historiske bevarelse.

§ 4   Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Økonomisk søges foreningen opretholdt ved et årligt medlemskontingent, som fastsættes af bestyrelsen. Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

§ 5   Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Alle medlemmer har stemmeret. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsesmåden fastsættes af bestyrelsen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før.

§ 6   Bestyrelsen består af 7 medlemmer og konstituerer sig selv. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, eller af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er fremmødt.

§ 7   Generalforsamlingens dagsorden er følgende:
         1.   Valg af stemmetæller(e)
         2.   Valg af dirigent
         3.   Formandens og kassererens beretning
         4.   Valg til bestyrelse + 2 suppleanter
               I lige årstal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer. I ulige årstal vælges
               3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år,
               suppleanter for 1 år
         5.   Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
         6.   Indkomne forslag
         7.   Eventuelt

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Såfremt det ønskes, foregår afstemningerne skriftligt.

§ 8   Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelses beslutter det, eller hvis 1/3 af medlem-merne fremsender skriftlig begæring herom til besty-relsen.

§ 9   Til ændring af vedtægterne og til eventuel opløsning af foreningen, kræves beslutning med almindelig stemmeflerhed på en generalforsamling, hvor mindst 1/3 af medlemmerne er fremmødt. Såfremt 1/3 af medlemmerne ikke er fremmødt, indkaldes en ekstraordinær generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

§ 10   Opløses foreningen skal arkivalier tilfalde de andre lokalhistoriske arkiver i Kalundborg Kommune. Eventuel formue skal tilfalde Tømmerup Gymnastik og Ungdomsforening.

§ 11   Disse vedtægter træder i kraft den 21. februar 1983 og er ændret 5. marts 2003.  Nyeste kommentarer